Start » Kadencje » Kadencja II  

Drodzy Pocztowcy. Kończąca się właśnie kadencja Zarządu Poczty Polskiej jest drugą, w której pełniłem zaszczytną funkcję reprezentanta Pracowników Poczty Polskiej. Chciałbym podsumować ten okres i przedstawić wszystko co wspólnie zrealizowaliśmy i z czego możemy być dumni, ale też opowiedzieć o tym czego nie udało się osiągnąć. Zobaczmy wspólnie  jakie zmiany zaszły w Pocztowcach i naszym zawodowym środowisku, dzięki obopólnym wysiłkom, a przede wszystkim Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy.

Oceniając kadencję, pamiętajcie, że wpływ na efektywność mojej pracy jako przedstawiciela Załogi w Zarządzie Poczty Polskiej zdeterminował podział kompetencji. Rozpoczynając II kadencję mogłem bezpośrednio wpływać tylko na Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Biuro Zarządzania Procesowego i Biuro Jakości. Nie zawsze udawało się wypracować dobre rozwiązanie poza swoimi kompetencjami (czyli w obszarach innych prezesów), mimo to, nieustannie dbam o dobro Pocztowców na każdej płaszczyźnie naszej firmy. Jednym z przykładów tych działań mogą być wyjątkowe posiedzenia Zarządu, a wyjątkowe dlatego, że zapraszałem na nie Naczelników i Listonoszy. Tym samym, wspólnie realizowaliśmy najlepsze i blokowaliśmy nieudane pomysły.

Innym przykładem może być fakt wsparcia Was w kilkuset indywidualnych sprawach, z którymi zgłaszaliście się do mnie. Wiele kwestii wpływało za pośrednictwem mojej zewnętrznej strony www.pawelwloch.pl, nie każdy ma lub chce wykorzystywać służbową skrzynkę, a tu możecie się ze mną kontaktować prywatnie. Zachowuję Waszą anonimowość.

Podsumowując II kadencję pracy w Zarządzie Poczty Polskiej dziękuję za powierzone mi zaufanie i podkreślam, że Wasze dobro, utrzymanie miejsc pracy i ograniczenie skutków społecznych realizacji strategii były, są i zawsze będą, priorytetem moich działań.

Wiem, że obecnie płace są tematem kluczowym, a wszystkie sukcesy jakimi mogę się pochwalić, znikną pod argumentami o głodowych stawkach. Pamiętajcie jednak, że inaczej się nie dało. Musieliśmy skupić się na walce o rynek. Teraz przyszedł czas na rozmowy o wynagrodzeniach.

Umiejętności własne i kompetencje zespołu

Praca w Zarządzie Poczty Polskiej, wzmocniła mnie w przekonaniu, (które miałem już pracując na stanowisku Naczelnika Urzędu Pocztowego) jak istotna w pełnieniu obowiązków menedżera jest przede wszystkim dbałość o rozwój kompetencji zespołu oraz stałe podnoszenie własnych kwalifikacji i bezustanna praca nad sobą.  W warunkach dynamicznych zmian i wyzwań biznesowych, trafne decyzje podejmować można jedynie mając gruntowną i bezpośrednią wiedzę o całej organizacji, a także o mechanizmach zarządzania i psychologii przywództwa.

Autorskie cykle szkoleń

Zasadę tą stosowałem zarówno wobec siebie jak osób, którymi zarządzałem. W czasie pełnienia moich obowiązków, pracownicy podległych mi obszarów zarządzania procesowego i jakości przygotowali oraz prowadzili autorskie cykle szkoleń z zakresu prowadzenia działań optymalizacyjnych, w których uczestniczyło blisko 2 tysiące pracowników. Efektem prac zrealizowanych w ramach tych szkoleń są rzeczywiste zmiany w środowisku pracy, sprzyjające ergonomii, jakości, komfortowi, a w konsekwencji efektywności pracy. Dumą napawa mnie fakt, że dokonali tego Pracownicy Poczty Polskiej pracujący na co dzień w Urzędach Pocztowych, Magazynach Pionu Infrastruktury, Pionie Operacji Logistycznych, Biurze Rozwoju Działalności Handlowej, Pionie Poczta Polska Ochrona, czy Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Konferencje Lean Sigma

W celu budowania zaangażowania pracowników, docenienia ich wysiłków oraz wymiany najlepszych praktyk zainicjowałem i koordynowałem organizację corocznych Konferencji Lean Sigma. Założeniem tych spotkań jest prezentowanie efektów pracy, które omawiane są przez pracowników uczestniczących w tych zmianach osobiście. Są to najczęściej Naczelnicy i Pracownicy placówek pocztowych, a także innych niemenedżerskich stanowisk z jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej. Konferencja Lean Sigma to czas kiedy pracownicy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu zmian, uzyskać wiedzę na temat wykorzystywanych narzędzi, a także omówić napotykane problemy.

Synergia obszarów zarządzania procesowego i jakości

Aby doprowadzić do wykorzystania synergii obszarów zarządzania procesowego i jakości podjąłem decyzję o połączeniu ich w Pion Jakości Procesów. Reorganizacja pozwoliła na usprawnienie procesu decyzyjnego i bezpośrednie wykorzystanie informacji o jakości do prowadzenia precyzyjnych działań usprawniających procesy. Jednocześnie ograniczyłem liczbę stanowisk kierowniczych i menedżerskich.

Oszczędności z Programu Lean Sigma

Aktywnością, która miała bezpośredni wpływ na poprawę efektywności procesów był Program Lean Sigma. Wartość zrealizowanych przez pracowników Poczty Polskiej projektów w okresie II kadencji szacujemy na około 47 mln zł. Uczestnikami prac projektowych są zawsze Pracownicy uczestniczący w procesie, nigdy nie pracują zza biurka. Mamy coraz więcej certyfikowanych liderów projektów: 22 na poziomie Black Belt, 7 Green Belt, 7 Lean Liderów. Zrealizowanych zostało ponad 75 projektów usprawniających, wyeliminowano ponad 100 tys. godzin przeznaczanych na czynności nie przynoszące wartości dla procesów. Priorytetem prowadzonych działań jest ochrona miejsc pracy i wzrost efektywności procesów bez redukcji zatrudnienia.

Badanie Struktury Asortymentowo Wagowej

Do głównych osiągnięć w obszarze jakości zaliczam optymalizację Badania Struktury Asortymentowo Wagowej. W wyniku wypracowanych rozwiązań przeniesiono ciężar wykonania badania na Pracowników Pionu Jakości Procesów, tym samym uwalniając ok. 10,4 tys. godzin poświęcanych przez Pracowników placówek pocztowych na realizację czynności badawczych. Wprowadzenie ciągłego i szczegółowego monitoringu przesyłek rejestrowanych dzięki czemu znacząco poprawiły się wskaźniki terminowości przebiegu tych przesyłek, osiągając, a nawet przekraczając, wymagane przepisami prawa poziomy. Wykorzystanie międzynarodowych środków z Funduszu Jakości UPU (Universal Postal Union - Światowego Związku Pocztowego), które pozwoliło na uszczelnienie systemu diagnostycznego AMQM służącego do radiowego monitorowania terminowości przebiegu przesyłek, dzięki czemu mamy możliwość uzyskania szczegółowych informacjami na potrzeby poprawy jakości naszych usług.

Poprawa warunków pracy Pocztowców

Nadzorując działalność Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej uznając bezpieczeństwo człowieka za sprawę najważniejszą nadzorowałem szereg działań mających na celu sukcesywną poprawę warunków pracy Pracowników Poczty Polskiej. Działania prowadzone były w obszarze identyfikacji i ograniczenia zagrożeń, oraz budowania świadomości bezpieczeństwa pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracowników, kadry kierowniczej oraz organizacji związkowych dokonaliśmy zmiany wewnętrznych przepisów dot. środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także wprowadziliśmy formę e-learningu dla szkoleń okresowych BHP dla tych grup pracowników, dla których przepisy prawa na to pozwalają.

Fundacja Pocztowy Dar

Aktywnie działałem też na rzecz Fundacji Pocztowy Dar. Dzięki uzyskanym przez Fundację środkom z darowizn Poczty Polskiej S.A, Banku Pocztowego i Postdaty S.A., a także wpłat od pracowników Grupy Poczty Polskiej mogliśmy w ramach programu stypendialnego „Przekaz ku przyszłości” ufundować łącznie 422 stypendiów na kwotę ponad 1,5 mln zł. Ponadto na indywidualną pomoc związaną z celami zdrowotnymi pracowników Grupy rozdysponowano 294,3 tys. zł, a 42,3 tys. zł przekazano jako wsparcie dla pracowników ofiar klęsk żywiołowych.

Korzystając z okazji dziękuję serdecznie wszystkim tym Pracownikom Poczty Polskiej, którzy wspierają Fundację w ramach akcji „Złotówka od pensji” oraz dokonując rozliczenia podatku PIT przekazują Fundacji Pocztowy Dar 1% należnego podatku.

Program 5S

Bardzo dużym osiągnięciem jest również program 5s. Jako jedna z nielicznych (a może nawet jedyna) w Polsce firma mamy wdrożenia 5s w tak wielu różnych obszarach. Sama idea jest znana i opisana w wielu podręcznikach – największą sztuką jest jej dostosowanie do potrzeb i możliwości organizacji. Nam się to udało dzięki stałemu doskonaleniu warsztatów przy współudziale uczestników – za co bardzo dziękuję! To Naczelnicy i Kierownicy, którzy już wdrożyli praktykę 5s w swoich zespołach pomagają kolegom i dzielą się doświadczeniem. Działania te można podsumować usunięciem ponad 40 tys. zbędnych przedmiotów, 183 tonami usuniętej z placówek makulatury, odzyskaną powierzchnią czy kilometrami uporządkowanych archiwów. Jednak ja cenię go przede wszystkim ze względu na zmiany jakie dzięki wspólnej pracy zachodzą w ludziach i ich środowisku pracy.

Komunikacja kaskadowa

I tak płynnie możemy przejść do sprawnej i niezakłóconej komunikacji wewnętrznej, której jestem głębokim orędownikiem. Patronując komunikacji kaskadowej dbałem, przede wszystkim o to, aby głos Pracowników docierał do kierownictwa Poczty Polskiej. Bowiem możliwość otrzymania konkretnych i szczerych odpowiedzi na nurtujące pracowników wątpliwości jest równie ważna, jak jednolity przekaz o wspólnych celach i kierunku zmian naszej organizacji.

Kwestie do dalszej pracy

Niestety, nie wszystkie plany udało się zrealizować. Dotyczy to między innymi niedostosowania obsady etatowej do realizowanych zadań, głównie w obszarze eksploatacyjnym. Część z nich wymaga gruntownych zmian organizacyjnych; są nimi zbiurokratyzowane procedury oraz obowiązki ciążące na kadrze kierowniczej. Część, jak np. kwestia najniższych wynagrodzeń padła ofiarą kompromisu niezbędnego dla utrzymania dodatniego wyniku finansowego Poczty Polskiej i została odroczona w czasie.

Bardzo boleję nad niskimi kwotami wynagrodzeń oraz różnicami w wynagrodzeniach i bardzo zależy mi na szybkiej ich zmianie. Walczę o to. Osiągnięcie celu zawsze wymaga  silnej motywacji, determinacji i wiernego trzymania się przyświecającym nam wartościom. Taki właśnie jestem.

Jeszcze raz dziękuję za powierzone mi zaufanie i ponownie akcentuję, że Wasze dobro, utrzymanie Waszych miejsc pracy i ograniczenie skutków społecznych realizacji strategii były, są i zawsze będą, priorytetem moich działań.

 

Paweł Włoch

Wasz przedstawiciel w Zarządzie

Publikacje zewnętrzne: